Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Arska-Basket ja kotipaikka Somero.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nuorten ja aikuisten liikuntaharrastusta sekä levittää koripallourheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää koripalloharrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
   — järjestää harjoitus-, peli- ja valmennustilaisuuksia
   — antaa teoreettista opetusta
   — hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön
   — toimeenpanee kilpailuja, kursseja, juhlia ja muita vastaavia tapahtumia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
   — toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan
   — ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
   — omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
   — järjestää maksullisia huvi-, juhla- ja muita samantyyppisiä tapahtumia
   — kerätä kausi- ja kannatusjäsenmaksuja
   — järjestää pienimuotoista talkootoimintaa seuran tukemiseksi

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kausimaksun ja kannatusjäseniltä perittävän kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 – 7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 – 2 varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden kokouksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään touko– elokuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1 / 10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille joko postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotikunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, seuran www-sivuilla (i.e. www.arska-basket.fi), seuran Facebook-sivuilla (@arskabasket) tai sähköpostitse.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä liittymis- ja jäsenmaksun sekä kausimaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus tulevalle toimintakaudelle sekä vahvistetaan tulevan tilikauden tulo- ja menoarvio
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet parittomina vuosina
  9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa, sekä heille varahenkilöt
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3 / 4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.